UROCZYSTOŚCI

 

IMPREZY

 

WYDARZENIA

 

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

Podstawa prawna

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U.Nr.46, poz.432, z późn.zm.)

2) Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
DZ.U.Nr 83, poz.562, z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego-DZ.U.nr 186, poz.1245.

   
© ZSP6 Siedlce

Logowanie