kwalifikacje

 

 

TKO.02 – Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

przed punk


 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka


 

 • matematyka
 • informatyka

przed rozsz


 

 • język angielski
 • język niemiecki / rosyjski

przed rozsz


 

 • uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych

przed rozsz


 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 2. montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych , a także ich zasilanie;
 3. montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych;
 4. sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;
 5. układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączenia oraz przygotowanie kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzania izolacji żył kablowych;
 6. zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń;
 7. instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze);
 8. kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym potwierdza posiadanie kwalifikacji kolejowych, co oznacza, że absolwent może pracować w jednostkach eksploatacyjnych PKP i warsztatach naprawczych w kolejowych zakładach automatyki.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-R kolejowej odmiany cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej do celów m. in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służący do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym odbywa się na wolnym powietrzu- na szlakach i przejazdach kolejowych w zmiennych warunkach atmosferycznych i różnych porach doby oraz w pomieszczeniach stacyjnych, nastawniach, przekaźnikowniach, siłowniach, akumulatorowniach, kablowniach, pomieszczeniach naprężaczy, w budynkach strażnic przejazdowych, w warsztatach monterskich oraz w pomieszczeniach zamkniętych biur.


 

Zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szlakach i stacjach kolejowych. Kształcenie w tym zawodzie powinno się odbywać w miejscowościach, w których znajdują się duże i bardzo duże węzły kolejowe. Lokalizacja kształcenia w tych miejscach zapewnia absolwentowi pracę w wyuczonym zawodzie. O potrzebach kształcenia w poszczególnych rejonach kraju powinny decydować władze zarządzające liniami kolejowymi w Polsce w porozumieniu z samorządami prowadzącymi szkołę. Do kształcenia należy wykorzystać byłe szkoły kolejowe, które w przeszłości nauczały w zawodzie technik elektryk o specjalności urządzenia sterowania ruchem kolejowym lub we wprowadzonym do klasyfikacji zawodzie - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, ponieważ szkoły te posiadają wyposażenie umożliwiające kształcenie zawodowe zgodnie z podstawą programową.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że aktualnie trwająca modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle związana z wprowadzaniem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Potrzeby kształcenia powinny uwzględniać postęp technologiczny w tym zakresie oraz współpracę z pracodawcami.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50