Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykonywanie i nadzorowanie prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych.
  • Montowanie, utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych, a także ich zasilanie;
  • Montowanie, sprawdzanie działania, regulowanie i kontrolowanie napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych.
  • Sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących.
  • Układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączenia oraz przygotowanie kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzanie izolacji żył kablowych.
  • Zabudowywanie i sprawdzanie parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzanie parametrów tych urządzeń.
  • Instalowanie, sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze).
  • Kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-R kolejowej odmiany cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej do celów m.in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służący do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym odbywa się na wolnym powietrzu, na szlakach i przejazdach kolejowych, w zmiennych warunkach atmosferycznych i różnych porach doby oraz w pomieszczeniach stacyjnych, nastawniach, przekaźnikowniach, siłowniach, akumulatorowniach, kablowniach, pomieszczeniach naprężaczy, w budynkach strażnic przejazdowych, w warsztatach monterskich oraz w pomieszczeniach zamkniętych biur.


Zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szlakach i stacjach kolejowych. Kształcenie w tym zawodzie powinno się odbywać w miejscowościach, w których znajdują się duże i bardzo duże węzły kolejowe. Lokalizacja kształcenia w tych miejscach zapewnia absolwentowi pracę w wyuczonym zawodzie.