kwalifikacje


 

TKO.03 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.

TKO.04 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.


 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

przed rozsz


 

 • matematyka
 • geografia
 • matematyka
 • geografia

przed rozsz


 

 • język angielski
 • język niemiecki /rosyjski
 • język angielski
 • język niemiecki /rosyjski

przed rozsz


 

 uczniowie klasy drugiej i trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych  uczniowie klasy drugiej i trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych

przed rozsz


 

Technik budownictwa kolejowego może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzanie kosztorysów budowy. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami. Kieruje prac ą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej. Dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi ( strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Wykonuje proste obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badania laboratoryjne materiałów drogowych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje założenia do projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy. Kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót. Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Praca technika dróg i mostów kolejowych odbywa się najczęściej w terenie, w ruchu ciągłym, zmiennych warunkach atmosferycznych. Prace torowe odbywają się na eksploatowanych liniach kolejowych, często bez ograniczenia ruchu pociągów, tramwajów lub samochodów. Prace na mostach wykonywane są często na dużych wysokościach, na rusztowaniach i pomostach roboczych. Niektóre prace wykonywane są w pomieszczeniach zamkniętych.

przed rozsz


 

Kolej powinna zapewniać najszybsze, ekonomiczne i ekologiczne połączenia pomiędzy dużymi miastami i zakładami przemysłowymi w krajach o takiej wielkości i ukształtowaniu geograficznym jak Polska. Żaden środek transportu lądowego nie osiąga takich prędkości i komfortu podróży jak szybka, nowoczesna kolej. Jest ona jednocześnie mało wrażliwa na warunki atmosferyczne i zapewnia dostęp podróżnych do centrów dużych miast. Jest też konkurencyjna, w stosunku do samolotów, na obszarze środkowej Europy. Transport szynowy typu kolejowego: metro, szybki tramwaj, koleje dojazdowe stanowią bardzo dobry środek przewozu dużych mas podróżnych w aglomeracjach miejskich. Obecny stan kolei na świecie nie wskazuje na zmierzch tego rodzaju transportu. Wieloletnie zaniedbania w inwestycjach i pracach związanych z utrzymaniem sieci kolejowej w Polsce w stanie zapewniającym jej właściwe wykorzystanie wskazuje na konieczność zmiany tej sytuacji. Do poprawy obecnej sytuacji konieczne są duże inwestycje i wykształcona kadra, która je przeprowadzi. Dlatego kształcenie w zawodzie technik budownictwa kolejowego jest koniecznością.

 

przed rozsz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGI1b

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50