kwalifikacje

 

 

TKO.05 – Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej.

TKO.06 – Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.

przed punk


 

  • język polski
  • język obcy
  • matematyka
  • informatyka

przed rozsz


 

  • matematyka
  • informatyka

przed rozsz


 

  • język angielski
  • język niemiecki / rosyjski

przed rozsz


 

  • uczniowie klasy drugiej i trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych

przed rozsz


 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Organizuje stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.

Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych taboru. Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych. Sprawdza obwody główne, pomocnicze i sterujące taboru kolejowego oraz usuwa występujące w nich usterki. Ocenia stan baterii akumulatorów, nastawia wartości prądu ładowania oraz reguluję pracę regulatora napięcia. Sprawdza działanie poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie jazdy. Ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych,, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych.

Posługuje się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Sporządza dyspozycje pisemne do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego. Odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca technika elektroenergetyka transportu szynowego odbywa się najczęściej w rozdzielniach, w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego może pracować w zakładach taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych, trolejbusowych i metra, przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz w placówkach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym. Może także być zatrudniony jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych, a także jako dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

przed rozsz


 

Zawód technik elektroenergetyk transportu szynowego jest niezbędny do wykonywania sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej dla potrzeb transportu szynowego, a także do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją środków transportu szynowego, tj. pociągów, tramwajów oraz pojazdów metra. Kształcenie w tym zawodzie powinno się odbywać w miejscowościach, w których znajdują się duże i bardzo duże węzły kolejowe, w miastach posiadających sieć tramwajową oraz w miastach, w których jest metro. Lokalizacja kształcenia w tych miejscach zapewnia absolwentowi pracę w wyuczonym zawodzie. O potrzebach kształcenia w poszczególnych rejonach kraju powinny decydować władze zarządzające liniami kolejowymi w Polsce w porozumieniu z samorządami prowadzącymi szkołę. Do kształcenia należy wykorzystać byłe szkoły kolejowe, które w przeszłości nauczały w zawodzie technik elektryk o specjalności trakcja elektryczna lub we wprowadzonym do klasyfikacji zawodzie − technik elektroenergetyk transportu szynowego, ponieważ te szkoły posiadają wyposażenie umożliwiające kształcenie zawodowe zgodnie z podstawą programową.

Należy również wziąć pod uwagę, że aktualnie trwająca modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle związana z wprowadzaniem nowoczesnych systemów trakcyjnych w sieciach i pojazdach szynowych. Potrzeby kształcenia powinny uwzględniać postęp techniki w tym zakresie oraz współpracę z pracodawcami.

 

przed rozsz


 

 

 

 

 

 

 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50