Cele pracy wychowawczej:

 • wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 • wychowanie do pracy – zaangażowanej i twórczej,
 • kształtowanie prawidłowych postaw życiowych: szacunku w stosunku do drugiego człowieka, otwartości, uczciwości, sprawiedliwości,
 • kształtowanie odpowiedzialnych postaw, objawiających się tym, że:
  - wiem, co robię,
  - znam cel działania,
  - przewiduję efekty działania,
  - przyjmuję i ponoszę konsekwencje działania,
 • wychowanie ku samowychowaniu: praca nad sobą, samopoznanie, samoocena, samokontrola,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
 • wychowanie religijne i światopoglądowe,
 • działania w kierunku odkrywania przez uczniów wartości, uzewnętrzniania ich i postępowania zgodnie z nimi,
 • wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień,
 • wychowanie społeczne – przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 • wychowanie prorodzinne przygotowujące do odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.

Przewidywane rezultaty pracy wychowawczej – model absolwenta

 • postawa względem drugiego człowieka – życzliwość, uczciwość, szacunek dla innych, szczególnie dla starszych oraz dla samego siebie, kształtowanie postawy altruistycznej,
 • postawa patriotyczna i społeczna – miłość i szacunek do Ojczyzny, patriotyzm w tradycji i praktyce życia codziennego, troska o dobro społeczne, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności za losy kraju,
 • postawa wobec pracy – zrozumienie wartości solidnej i sumiennej pracy, jako środka do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności na miarę własnych możliwości, motywacja i skuteczność w karierze zawodowej, w zgodzie z własnym sumieniem;
 • umiejętności komunikacyjne: komunikacja werbalna w języku polskim i w językach obcych; umiejętność poszukiwania i analizowania informacji; umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi;
 • umiejętności interpersonalne i społeczne: umiejętność współpracy w grupie, w klasie, branie na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań; umiejętność ponoszenia konsekwencji; asertywność – wyrażanie opinii, obrona stanowiska, umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętności i dyspozycje psychologiczne: poczucie własnej wartości, samoświadomość, samodyscyplina, motywacja, elastyczność, dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych i problemowych.

Źródło: Program Wychowawczy Szkoły

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie