rekr zasad

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz.15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla osób który z uzasadnionych przyczyn losowych nie złożyły wniosku w pierwotnym terminie.

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

16 lipca godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00  – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

25 lipca godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

rekr uzupełod 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wydanie skierowania na badania lekarskie (technikum, szkoła branżowa)

19 sierpnia godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

28 sierpnia godz. 10.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 sierpnia do godz. 12.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50