rekr zasad

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz.15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie

od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

od 10 maja do  6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 uso

6 lipca godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 (w przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru) od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00 (w przypadku pozostałych kandydatów) – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

12 lipca godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca godz. 16.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

rekr uzupeł

od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00 (wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

29 sierpnia godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

31 sierpnia godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godz. 12.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

   
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Logowanie