nagk123456.png

www.zawodowemazowsze.pl 

.

Regulamin projektu
„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.2

w partnerstwie z: Miastem Siedlce

Realizatorzy:

 1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, 08-110, ul. Konarskiego 11 (Realizator 1)
 2. Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, ul. O. Langego 8, 08-110 (Realizator 2)
 3. Technikum Nr 6 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, 08-110, ul. Chopina 10 (Realizator 3)

Niniejszy Regulamin określa:

 1. Charakterystykę projektu
 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie
 3. Procedury rekrutacyjne
 4. Opis form wsparcia
 5. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie
 6. Inne postanowienia

Ilekroć w poniższym regulaminie będzie mowa o:

 • Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu",
 • Liderze – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. (w skrócie ARM S.A.),
 • Biurze Projektu Lidera – należy przez to rozumieć Biuro Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" mieszczące się w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (zmiana adres biura nastąpi poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej Lidera www.zawodowemazowsze.pl i nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu).
 • Biurze Projektu Partnera: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
 • Biurze Projektu Realizatora:
  1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, 08-110, ul. Konarskiego 11 (Realizator 1)
  2. Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, ul. O. Langego 8, 08-110 (Realizator 2)
  3. Technikum Nr 6 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, 08-110, ul. Chopina 10 (Realizator 3)
 • Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o uczestnictwo w projekcie „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu",
 • Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć kandydata, który zakwalifikował się do projektu.
 • Wsparcie – należy przez to rozumieć udział w każdej z proponowanych form (udział w zajęciach z języków obcych, zajęciach ICT, zajęciach z nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęciach z przedsiębiorczości, doradztwie zawodowym, doradztwie psychologiczno-pedagogicznym, stażu zawodowym).

I    CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 1. Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. – zwaną Liderem w ramach partnerstwa z Miastem Siedlce – zwanym dalej Partnerem.
 2. Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. do 30.09.2015 r.
 4. W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia:
  1. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu:
   1. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:
    I.1. zajęcia z języka obcego (6 grup po 10 osób po 30 godzin)
    I.2. zajęcia ICT (4 grupy po 10 osób po 30 godzin)
    I.3. zajęcia z przedsiębiorczości (2 grupy po 10 osób po 30 godzin)
    I.4. zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych (8 grup po 10 osób po 30 godzin)
   2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
    II.1. zajęcia z języka obcego (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
    II.2. zajęcia ICT (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
    II.3 zajęcia z przedsiębiorczości (1 grupa po 10 osób po 30 godzin)
    II.4 zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa po 10 osób po 30 godzin)
   3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6:
    III.1. zajęcia z języka obcego (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
    III.2. zajęcia ICT (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
  2. Doradztwo zawodowe
  3. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne
  4. Staże zawodowe

II    KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Do projektu może przystąpić osoba spełniająca na dzień rekrutacji następujące kryteria :
  1. osoba, która ukończyła gimnazjum,
  2. osoba posiadająca status ucznia następujących szkół:
   1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, 08-110, ul. Konarskiego 11,
   2. Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, 08-110,
   3. Technikum Nr 6 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, 08-110, ul. Chopina 10,
  3. samodzielnie, z własnej inicjatywy zainteresowana udziałem w wymienionych formach wsparcia,
  4. nie brała udziału w stażach/praktykach organizowanych w ramach działania 9.2 POKL.
 2. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie podpisanych dokumentów wymienionych poniżej:
  1. formularz zgłoszeniowy;
  2. deklaracji udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
   Powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez uczestnika projektu oraz w przypadku kiedy nie jest to osoba pełnoletnia przez jej prawnego opiekuna.
 3. Warunki szczegółowe udziału w projekcie:
  1. nabór będzie prowadzony przez liderów szkolnych.
  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy można składać w szkole, w której uczeń/uczennica realizuje obowiązek szkolny do dnia 4 czerwca 2014 r. do osoby pełniącej funkcję lidera szkolnego.
  3. osoby, które będą zgłaszać się do udziału w projekcie będą kwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną
 4. szczegółowe kryteria kwalifikacyjne obejmują:
  1. 5 pkt. (spełnia/niespełna) uczeń/nnica posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  2. 4 pkt. (spełnia/niespełna) uczeń/nnica posiada opinię PPP,
  3. średnia z ocen za I półrocze roku szkolnego 2013/2014 (sposób weryfikacji: oświadczenie wychowawcy w formularzu rekrutacyjnym):
   • 4 pkt. – średnia poniżej 3,0
   • 3 pkt. – średnia równa lub powyżej 3,0, ale poniżej 3,5
   • 2 pkt. – średnia równa lub powyżej 3,5, ale poniżej 4
   • 1 pkt. – średnia równa lub powyżej 4, ale poniżej 4,5
   • 0 pkt – średnia równa lub powyżej 4,0
  4. ocena sytuacji materialnej ucznia (sposób weryfikacji: wg skali, zgodnie z oświadczeniem ucznia/rodziców, którzy oceniają swoją sytuację w formularzu rekrutacyjnym)
   • 5 pkt. – sytuacja 1 (dochody netto za rok 2013 nieprzekraczające 500,00 zł na jednego członka rodziny miesięcznie)
   • 4 pkt. – sytuacja 2 (dochody netto za rok 2013 nieprzekraczające 800,00 zł, ale większe bądź równe 500,00 zł na jednego członka rodziny miesięcznie)
   • 3 pkt. – sytuacja 3 (dochody netto za rok 2013 nieprzekraczające 1200,00 zł, ale większe bądź równe 800,00 zł na jednego członka rodziny miesięcznie)
   • 2 pkt. – sytuacja 4 (dochody netto za rok 2013 nieprzekraczające 1600,00 zł, ale większe bądź równe 1200,00 zł na jednego członka rodziny miesięcznie)
   • 1 pkt. – sytuacja 5 (dochody netto za rok 2013 nieprzekraczające 2000,00 zł, ale większe bądź równe 1600,00 zł na jednego członka rodziny miesięcznie)
   • 0 pkt. – sytuacja 6 (dochody netto za rok 2013 większe bądź równe 2000,00 zł na jednego członka rodziny miesięcznie)
  5. Przy rekrutacji zachowana będzie zasada równych szans kobiet i mężczyzn, gdyż w zajęciach będą mogli uczestniczyć zarówno chłopcy i dziewczyny uczący się w danej szkole biorącej udział w projekcie, przy czym w zajęciach uznawanych jako typowo chłopięce w pierwszej kolejności będą przyjmowane dziewczęta i odwrotnie.
  6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników, o kolejności na liście rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami .
 5. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku większej liczby chętnych listy rezerwowe.
 6. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku skreślenia innego uczestnika z listy,
 7. Rekrutacja będzie trwała od 22 maja 2014 do 4 czerwca 2014 roku.
 8. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą, w przypadku nie zakwalifikowania zaplanowanej liczby uczestników/uczestniczek do udziału w poszczególnych wsparciach.
 9. Każdy uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w kilku formach wsparcia.
 10. Udział uczestników w projekcie jest nieodpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 11. Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń do dnia 10 czerwca 2014 r.

III.    PROCEDURY REKRUTACYJNE

 1. Kwalifikację kandydatów będzie prowadzić komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora u Realizatorów 1-3.
 2. Przyjęcie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
 3. W przypadku większej liczby chętnych osób dla każdej formy wsparcia powstanie dodatkowa lista rezerwowa uczestników. Przy czym wszystkie osoby, które zakwalifikują się do projektu muszą zostać objęte doradztwem zawodowym.
 4. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej (dotyczy zmian przed rozpoczęciem wsparcia).
 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione poprzez informację na tablicy ogłoszeń w swojej szkole.
 6. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Partnera o każdej ich zmianie.
 7. Nie złożenie i nie wypełnienie powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu.
 8. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników w oparciu o następujące kryteria:
  1. kompletne i poprawnie wypełnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne;
  2. spełnienie warunków formalnych i szczegółowych wymienionych w regulaminie;
  3. limit miejsc na poszczególne wsparcia;
 9. Z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół potwierdzający zakwalifikowanie ucznia do projektu.
 10. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla celów realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji.
 11. Lider i Partnerzy projektu zapewniają poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
 12. Komisja rekrutacyjna, w przypadku zaistnienia wątpliwości prawdziwości podanych danych, może prosić kandydatów o wyjaśnienia i/lub przedstawienie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

IV.    OPIS FORM WSPARCIA

W ramach projektu będzie realizowane wsparcie z zakresu wymienionego w pkt. I.4.:

 1. Zajęcia pozalekcyjne, w których udział musi wziąć min. 80% uczestników projektu:
  1. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:
   łącznie 200 wsparć dla minimum 120 uczniów/uczennic
   1. zajęcia z języka obcego (6 grup po 10 osób po 30 godzin)
   2. zajęcia ICT (4 grupy po 10 osób po 30 godzin)
   3. zajęcia z przedsiębiorczości (2 grupy po 10 osób po 30 godzin)
   4. zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych (8 grup po 10 osób po 30 godzin)
  2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
   łącznie 70 wsparć dla minimum 52 uczniów/uczennic
   1. zajęcia z języka obcego (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
   2. zajęcia ICT (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
   3. zajęcia z przedsiębiorczości (1 grupa po 10 osób po 30 godzin)
  3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6:
   łącznie 60 wsparć dla minimum 24 uczniów/uczennic
   1. zajęcia z języka obcego (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
   2. zajęcia ICT (3 grupy po 10 osób po 30 godzin)
 2. Doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu min. 2 godz. na osobę
  1. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla 150 uczniów/uczennic
  2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla 65 uczniów/uczennic
  3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6: dla 30 uczniów/uczennic
 3. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla co najmniej 10% uczestników projektu, min. 2 godz. na osobę
  1. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla minimum 15 uczniów/uczennic
  2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla minimum 10 uczniów/uczennic
  3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6: dla minimum 5 uczniów/uczennic
 4. Staże w przedsiębiorstwach – min. 150 godzin. Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w łącznej wysokości 1600 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu staży i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.
  1. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla 105 uczniów/uczennic
  2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla 30 uczniów/uczennic
  3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6: dla 20 uczniów/uczennic

W ramach staży możliwy jest zwrot kosztów podróży, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich stażystów. Możliwy jest również zakup odzieży roboczej. Wszyscy uczestnicy staży zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz możliwe będzie wyposażenie 25 stanowisk pracy.

V.    WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia w terminach i miejscach wyznaczonych przez realizatora,
  3. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na przedkładanej liście,
  4. rzetelnego przygotowania się do zajęć,
  5. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu,
  6. Uczestnik zobowiązany jest do przystępowania do testów sprawdzających wiedzę nabywaną na zajęciach o ile takie będą przedstawiane.
 2. Każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie formach wsparcia. Osoba biorąca udział w zajęciach oraz stażach będzie potwierdzać każdorazowo swoją obecność na liście obecności. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do min. 80% frekwencji w każdej z form wsparcia. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności, organizator projektu zastrzega sobie prawo wykreślenia uczestnika (beneficjenta ostatecznego) z listy uczestników.
 4. Nieobecność uczestnika wymaga pisemnego usprawiedliwienia nieobecności albo w formie zwolnienia lekarskiego albo oświadczenia o zaistnieniu przyczyn losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach.
 5. W przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego może być to oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 6. W pozostałych przypadkach usprawiedliwienia nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie przez Zespół Projektu, w skład którego z ramienia szkoły będzie wchodził lider szkolny oraz dyrektor szkoły. Musi zostać zachowana forma pisemna wniesienia usprawiedliwienia.
 7. Usprawiedliwienie nieobecności, wymienionej w punkcie 4, musi być dostarczona przez uczestnika projektu w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego uzupełnienia materiału z opuszczonych zajęć.
 9. Organizator projektu dokonuje wykreślenia z listy uczestników projektu osoby, która złożyła nieodpowiadające prawdzie oświadczenie lub z nieuzasadnionych powodów zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie.
 10. W przypadku wykreślenia uczestnika z listy uczestników, nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie stażowe.
 11. W przypadku wykreślenia uczestnika projektu możliwe będzie obciążenie uczestnika projektu kosztami organizacji wsparcia, jeżeli Miasto Siedlce nie osiągnie rezultatów projektu i proporcjonalnie zostanie obniżone dofinansowanie.

VI.    INNE POSTANOWIENIA

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Realizator powiadomi uczestników poprzez stronę internetową.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (pdf)
 2. Deklaracja udziału (pdf)
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf)

podpis123456.png

stopk123456.png

Kompletny dokument (pdf) 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50