Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik budownictwa kolejowego

Informacje o zawodzie:

Technik budownictwa kolejowego organizuje prace związane z budową, remontami oraz utrzymaniem prawidłowego stanu kolejowych dróg oraz obiektów inżynieryjnych. Zapewnia właściwy stan techniczny torów, podsypki, szyn wraz z rozjazdami i złączkami. Odpowiada za ciągłość pracy bocznicy. Dobiera, montuje i demontuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Kieruje robotami budowlanymi obiektów, organizuje ich przebieg, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Kontroluje jakość wykonania robót budowlano–montażowych. W przypadku awarii, wypadków czy klęsk żywiołowych, podejmuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego. Sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo–mostowych.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Rynek usług kolejowych w przeszłości pozostawał w stagnacji, co spowodowało wytworzenie się tzw. luki pokoleniowej i wzrastający deficyt pracowników kolei. Obecnie, w związku z intensywnym rozwojem ruchu szynowego, budową nowych i modernizacją istniejących linii kolejowych, trend ten się odwraca. Zapotrzebowanie na techników budownictwa kolejowego w większości województw jest stabilne, a w niektórych wręcz są pilnie poszukiwani.

Technik budownictwa kolejowego bez doświadczenia najczęściej może podjąć pracę w miejscu praktyk, odbywanych w trakcie edukacji. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach świadczących usługi budowlano–remontowe na rzecz kolei, jednostkach badawczych kolejnictwa, biurach projektów dróg i mostów kolejowych. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych na dowolnie wybranym kierunku technicznym, a zwłaszcza, takim, który wiązałby się z szeroko pojętą branżą kolejową, np. logistyka i technologia transportu kolejowego, transport kolejowy, inżynieria lądowa (specjalizacja: budowy na potrzeby kolejnictwa) czy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Absolwent kierunku:

Organizuje, koordynuje i prowadzi roboty związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych. Kontroluje stan techniczny dróg kolejowych. Podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych. Prowadzi dokumentację dotyczącą utrzymania dróg kolejowych. Organizuje, koordynuje i prowadzi roboty związane z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych. Kontroluje stan techniczny kolejowych obiektów inżynieryjnych. Prowadzi dokumentację dotyczącą utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. Sporządza kosztorysy robót drogowo-mostowych.

Praktyki: PKP PLK S.A.

Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach – kierunek budownictwo drogowe, budownictwo ogólne.

Kwalifikacje:
• TKO.03- organizacja robót związanych
   z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.
• TKO.04-organizacja robót związanych
   z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, geografia.
 
Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, geografia.
 
Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski.
 
Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 3 i 4 odbywają praktykę zawodową w PKP PLK S.A.
 
 
Absolwent może pracować:
• w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą kolejową,
• w przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą, budową i modernizacją infrastruktury kolejowej,
• w przedsiębiorstwach dysponujących taborem tramwajowym, trolejbusowym i składami METRO,
• w przedsiębiorstwach budowlano–montażowych, w których wykonywane są roboty torowe i mostowe,
• w jednostkach badawczych kolejnictwa,
• w biurach projektów dróg i mostów kolejowych,
• we własnej działalności gospodarczej.
 
Absolwent kierunku zajmuje się budową,
utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych
obiektów inżynieryjnych.
Stypendia dla najlepszych uczniów.
Praca w atrakcyjnych zawodach w spółkach kolejowych.
 
Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności związanych z kształtowaniem ich aktywności i kreatywności.
Galeria zdjęć
>>>
Współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl