Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Historia szkoły - lata 2005-2020

W 2005 roku i później w naszej szkole tętni życie. Pojawiają się nowe propozycje kształcenia, trwają remonty, modernizowane są pracownie, następują zmiany kadrowe. W szkole odbywa się wiele uroczystości. Mają miejsce wydarzenia znaczące również dla kolejnych roczników uczniów.

8 listopada 2006 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach otrzymał nowy sztandar.

W 2010 roku na terenie naszej szkoły powstał kompleks sportowy w ramach rządowo-samorządowego programu „Orlik 2012”.

Wielkim wydarzeniem w dziejach szkoły była uroczystość odsłonięcia odrestaurowanego pomnika generała Józefa Bema w dniu 14 marca 2013 roku.

Od 1 września 2017 roku dyrektorem szkoły jest p. Alina Brochocka.

13 października 2017 roku świętowaliśmy Jubileusz 90-lecia Szkoły oraz 80-lecie od czasu rozpoczęcia jej budowy. Dokładniej 90-lecie powołania do istnienia Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej, szkoły, która dała początek teraźniejszej oraz 80-lecie od czasu rozpoczęcia budowy szkoły, dzięki której do dzisiaj istnieje budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Podczas uroczystej akademii przypomniano historię Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów, nauczycieli i pracowników, którzy zadbali, by nasza szkoła przetrwała. 

Historia szkoły, której zapis znajduje się w kronice szkoły, wyraźnie pokazuje, że ludzie ją tworzący, wcielali w życie najświętsze ideały.

Szkoły funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ulegały przeobrażeniom.

W 2005 roku powołano Technikum nr 6, w zastępstwie funkcjonującego już wcześniej Technikum Kolejowego.

W następnych latach szkoła musiała dostosować się do zmian demograficznych i przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju. Malało zainteresowania nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym. W czasach rosnącego zapotrzebowania na kadrę techniczną, zasadnym było tworzenie przez szkołę takich kierunków, po których młodzież będzie miała zagwarantowaną pracę.

W 2013 roku w Technikum nr 6 utworzono nowy, atrakcyjny kierunek, kształcący w zawodzie - technik geodeta, a w 2015 roku kolejny, kształcący w zawodzie - technik cyfrowych procesów graficznych.

Przez cały czas istnienia Technikum Kolejowego, a potem Technikum nr 6 trwało kształcenie w zawodzie: technik dróg i mostów kolejowych. Funkcjonowały też klasy o profilu: technik drogownictwa. Po kilkunastu latach przerwy, w 2013 roku wznowiono naukę w klasie o specjalności: technik transportu kolejowego.

Do zawodów, w których szkoła kształciła przyszłych kolejarzy, doszły dwa kolejne. Od dawna staraliśmy się o utworzenie nowych kierunków kształcenia związanych z kolejnictwem. Jednym z powodów były potrzeby kadrowe. PKP Intercity, jak i PKP PLK poszukują osób z wykształceniem technicznym w tej branży. W marcu 2018 roku podpisano umowy patronackie na utworzenie nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik elektroenergetyk transportu kolejowego. Umowy zakładają współpracę szkoły ze spółkami kolejowymi oraz gwarancję zatrudnienia jej absolwentów. Od września 2018 roku rozpoczęła się nauka w tych zawodach.

We wrześniu 2019 roku utworzono Branżową Szkołę I Stopnia nr 6. Nowy kierunek kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych realizowany jest w drodze eksperymentu pedagogicznego. Szkołę utworzono na prośbę i we współpracy ze spółkami kolejowymi. PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. potrzebują pracowników, zwłaszcza do obsługi i napraw. Spółki kolejowe umożliwiają naszym uczniom praktyczne przygotowanie do zawodu. 20 września 2019 roku podczas uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych podpisano umowy o praktyczną naukę zawodu z tymi spółkam

Szkoły działające w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 nadal ulegają zmianom.

Idziemy z duchem czasu, ale doceniamy też przeszłość.

I z tej życiodajnej strugi/ Czerpiemy napój, co pragnienie gasi;/
Żywi nas zasób pracy plemion długiej,/ Ich miłość, sława, istnienie nam krasi;/
A z naszych czynów i naszej zasługi/ Korzystać będą znów następcy nasi.

>>>

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl