Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik geodeta

Informacje o zawodzie:
 
Technik geodeta realizuje zadania zawodowe związane z zakładaniem i pomiarem osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych, wykonywaniem pomiarów realizacyjnych, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, pomiarem kontrolnym obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów. Zajmuje się również wznawianiem znaków granicznych i wyznaczaniem punktów granicznych, wykonywaniem podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleniami i wymianą gruntów, scaleniami i podziałem nieruchomości oraz wywłaszczeniami nieruchomości, aktualizacją i modernizacją bazy danych katastru nieruchomości oraz prowadzeniem i aktualizacją danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
Uzasadnienie potrzeby kształcenia:
 
Technik geodeta dostarcza niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy (np. mapę zasadniczą, ewidencyjną, topograficzną) oraz dokumentację o charakterze prawnym. Geodeci aktualizują już istniejące mapy, ewidencję gruntów i budynków oraz inne bazy danych o charakterze przestrzennym i opisowym. Biorą udział w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji. Ich praca jest niezbędna zarówno na początku inwestycji przy dokładnym wskazaniu miejsca lokalizacji jak i po zakończeniu w celu zaktualizowania mapy zasadniczej.
 
Geodeci dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji. Wykonują analizy, pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z: rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, wywłaszczeń i innych. Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru odległości, kątów i wysokości obiektów. Korzystają z nowoczesnych technologii pomiarowych satelitarnych i skaningu laserowego. Efekty pomiarów opracowują korzystając z branżowego oprogramowania geodezyjnego.
 
Absolwent kierunku wykonuje:
 
Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu. Ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych. Sporządza mapy w systemie analogowym i cyfrowym. Sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych. Wprowadza dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.
 
Opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania działek lub terenu obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu. Wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu oraz sporządza dokumentację, oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych, sporządza i kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Wykonuje czynności związane ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych, podziałem nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości, scaleniem i wymianą gruntów, scaleniem i podziałem nieruchomości.
Kwalifikacje:
BUD.18- wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,
   wysokościowych i realizacyjnych
   oraz opracowanie wyników tych pomiarów

BUD.19-wykonywanie prac geodezyjnych związanych
   z katastrem i gospodarką nieruchomościami
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy,
• matematyka, geografia
 
Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, geografia
 
Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski
 
Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 3 i 4 odbywają praktykę zawodową w jednej z firm geodezyjnej
 
Absolwent kierunku:
• wykonuje prace geodezyjne
• wykonuje i opracowuje pomiary
• obsługuje geodezyjne inwestycje budowlane
 
Absolwent może pracować:
• w urzędach państwowych:
   Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy
• w firmach geodezyjnych
• w firmach budowlanych
• w firmach projektowych
• w wydawnictwach kartograficznych
• we własnej działalności gospodarczej
 
Z nami nauczysz się wykonywać pomiary
sytuacyjne i wysokościowe.
Nauczymy Cię sporządzać mapy w systemie
analogowym i cyfrowym.
Z naszymi zawodowcami nauczysz się
sporządzać kompletną
dokumentację geodezyjną.

 

Galeria zdjęć
>>>

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl