Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Informacje o zawodzie:

Zawód technik elektroenergetyk pojazdów szynowych jest zawodem z przyszłością poszukiwanym na rynku pracy.

Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.05. montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej i TKO.06. montaż i eksploatacja środków transportu szynowego technik elektroenergetyk transportu szynowego zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających, trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Technik elektroenergetyk transportu szynowego jest zawodem bardzo poszukiwanym przez kolejowy rynek pracy. Wiele spółek zwłaszcza przewoźników kolejowych w całym kraju poszukuje maszynistów pojazdów trakcyjnych, pracowników obsługi pojazdów trakcyjnych ich naprawy i konserwacji. Ciągły rozwój kolei, a także progresywna modernizacja taboru powoduje zapotrzebowanie na młode kadry w zakresie naprawy i prowadzenia taboru kolejowego.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników.
Stąd spółki przewozowe i PKP Energetyka skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Absolwent kierunku:

Wykonuje i uruchamiania sieci doprowadzające energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej. Wykonuje konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej. Posługuje się i sporządza dokumentację techniczną, schematy ideowe i montażowe obwodów elektrycznych, oraz dokumentację eksploatacyjną sieci zasilającej i trakcyjnej, dobra zabezpieczenia i elementy ochrony przeciwporażeniowej stosowane w sieciach zasilających i trakcyjnych, wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i interpretuje wyniki pomiarów w celu nadzorowania poprawności działania urządzeń i sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej. Wykonuje prace instalacyjno-montażowe elementów sieci zasilających urządzeń trakcyjnych i trakcji elektrycznej. Planuje i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawę sieci zasilającej i trakcji elektrycznej.

Praktyki:
PKP Intercity S. A.
Kwalifikacje:
• TKO.05-montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznych
• TKO.06-montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy,
• matematyka, fizyka
 
Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, fizyka
 
Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski
 
Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 3 i 4 odbywają praktykę w jednej ze spółek kolejowych
 
Absolwent kierunku:
• montuje i ekspoatuje sieci zasilające oraz trakcje elektryczne
• montuje i ekspoatuje środki transportu szynowego
 
Absolwent może pracować:
• w kolejowych spółkach przewozowych,
• w zakładach naprawczych taboru szynowego
  na stanowisku:
  • elektromonter instalacji elektrycznych,
  • elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć,
  • elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć,
  • elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,
  • elektromonter sieci trakcyjnej,
  • rewident taboru,
  • monter w zakładach naprawczych pojazdów kolejowych,
  • maszynista (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
  • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych, maszyny do kolejowych robót budowlanych (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
  • elektromonter maszyn elektrycznych,
  • elektromonter taboru szynowego.
 
W naszej szkole nauczysz się na podstawie dokumentacji wykonywać i uruchamiać sieci, doprowadzające energię
do urządzeń trakcyjnych. Będziesz pracować z fachowcami z branży, którzy nauczą Cię posługiwać się i sporządzać dokumentację techniczną,
schematy ideowe i montażow obwodów elektrycznych. 
Z nami zdobędziesz wiedzę jak planować i wykonywać przeglądy, konserwacje i naprawę sieci zasilających i trakcji elektrycznej.
 
Patronat: PKP Intercity S. A.
Galeria zdjęć
>>>
Patronat i współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl